Algemene voorwaarden

Dit schrijven bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door Goedemensen projectprofessionals BV en van toepassing zijn op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen Goedemensen projectprofessionals BV en haar opdrachtgevers.

Goedemensen projectprofessionals BV is ingeschreven bij de K.v.K. in Amsterdam onder nummer 34160090. Indien en voor zover Goedemensen projectprofessionals één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen Goedemensen projectprofessionals en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, Algemene Voorwaarden van toepassing.

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op in deze voorwaarden niet genoemde, door Goedemensen projectprofessionals nieuw op te richten specialisaties c.q. businessunits, indien en voor zover deze één of meer van de hiervoor genoemde activiteiten zullen ontplooien.

Onder ‘opdrachtgever’ wordt mede verstaan diens vertegenwoordiger( s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en), zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen. Goedemensen projectprofessionals is te allen tijde gerechtigd opdrachten niet aan te nemen of terug te geven indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van Goedemensen projectprofessionals onvoldoende is gebleken. Opdrachten worden naar de stand van dat moment afgerekend. De Algemene Voorwaarden, in het bijzonder bepalingen betreffende de kosten van overname van door Goedemensen projectprofessionals ingezet of voorgesteld personeel, blijven onverkort van toepassing. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 mei 2010 en gedeponeerd bij de K.v.K. in Amsterdam onder nummer 34160090.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze bepalingen hebben betrekking op het uitvoeren van opdrachten tot het projectmatig of op interim-basis inzetten van personeel ter uitvoering van een (deel) project of nader omschreven werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever. Hiertoe zet Goedemensen projectprofessionals personeel in; dit kan betreffen vaste medewerkers van Goedemensen projectprofessionals of medewerkers in dienst voor de duur van het project casu quo de afgesproken periode, of personeel dat op een andere, tijdelijke basis (al dan niet ingehuurd via derden) ingezet wordt. Tenslotte kan dit ook betreffen een zelfstandige zonder personeel (zzp´er) die door Goedemensen projectprofessionals wordt ingezet.

1.2 De overeenkomst met het bovenstaande als onderwerp kan juridisch gezien zowel de overeenkomst van opdracht als de overeenkomst van aanneming van werk betreffen. Indien een bepaling speciaal op één van beide overeenkomsten betrekking heeft, wordt dit in de bepaling zelf aangegeven.

1.3 Onder personeel van Goedemensen projectprofessionals, of personeelslid genoemd in deze voorwaarden, wordt onder andere verstaan: vaste medewerkers van Goedemensen projectprofessionals of medewerkers in dienst voor de duur van het project casu quo de afgesproken periode, of personeel dat op een andere, tijdelijke basis (al dan niet ingehuurd via derden) ingezet wordt. Hieronder valt tevens een zelfstandige zonder personeel (zzp´er) die door Goedemensen projectprofessionals wordt ingezet.

1.4 Deze projectvoorwaarden zijn tevens van toepassing op de fase voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, zoals aanvragen, opdrachten en offertes, en op toekomstige overeenkomsten.

Artikel 2 Opdrachtbevestiging

2.1 Elk project of deelproject of elke interim opdracht wordt door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging, onder verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden, door Goedemensen projectprofessionals aan opdrachtgever bevestigd.

2.2 Een opdrachtbevestiging omvat de volgende specificaties:

  • Projectnaam, projectnummer, projectomschrijving en/of nader omschreven werkzaamheden;
  • Het op te leveren resultaat;
  • Het door Goedemensen projectprofessionals aan opdrachtgever in rekening te brengen tarief (excl. BTW);
  • De startdatum en (vermoedelijke) duur van het project;
  • Andere bepalingen die op het betreffende project van toepassing zijn.

2.3 Het tarief bestaat uit een aanneemsom en/of een uurtarief en in rekening te brengen materiaalkosten, reiskosten en/of andere kosten.

2.4 Vanaf het moment (dus niet eerder dan) dat een door Goedemensen projectprofessionals in het kader van casu quo ter uitvoering van een project of interim opdracht onder vermelding van een tarief bij opdrachtgever geïntroduceerd (kandidaat) personeelslid binnen twaalf (12) maanden na die introductie, in dienst is getreden of op enigerlei andere wijze feitelijk werkzaam is bij opdrachtgever of bij groepsmaatschappijen waarmee deze verbonden is of bij anderszins gelieerde ondernemingen, al of niet via derden, is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 50% van dat tarief (de aanneemsom of het uurtarief maal het aantal begrote uren). Indien er wel een uurtarief is vermeld, maar nog geen aantal uren is begroot, wordt voor deze berekening vijfhonderd (500) uur ingevuld.

2.5 Tenzij opdrachtgever vóór de aanvang van de werkzaamheden of indien dat een kortere periode is, acht (8) dagen na verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar ingediend heeft, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Goedemensen projectprofessionals voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goedemensen projectprofessionals aan derden bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is opdrachtgever aan Goedemensen projectprofessionals een direct opeisbare boete verschuldigd van € 30.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Goedemensen projectprofessionals van opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

2.7 Voor overschrijding van de tevoren vastgestelde vermoedelijke duur voor de uitvoering van het project is Goedemensen projectprofessionals niet aansprakelijk.

Artikel 3 Voortgang project

3.1 Van de voortgang van het overeengekomen project houdt het door Goedemensen projectprofessionals ingezette personeel een urenverantwoordingsstaat en/of een voortgangsrapportage bij. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren juist en duidelijk zijn ingevuld en ondertekent de urenverantwoordingsstaat en/of voortgangsrapportage digitaal voor akkoord.

3.2 Opdrachtgever staat in voor tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenverantwoordingsstaten en/of voortgangsrapportages en de hieraan gerelateerde facturering.

3.3 Goedemensen projectprofessionals verplicht zich bij de uitvoering van het project alle gegevens en bereikte resultaten aan opdrachtgever over te dragen. Alle rechten ten aanzien van verbeteringen en ontwikkelingen voor zover rechtstreeks voortvloeiend uit het door Goedemensen projectprofessionals uitgevoerde werk voor opdrachtgever, vallen toe aan opdrachtgever.

3.4 Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering, de voortgang van het project en/of de kwaliteit van het geleverde werk projectprofessionals dienen onverwijld, gemotiveerd en schriftelijk aan Goedemensen projectprofessionals te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat opdrachtgever dienaangaande kan ontlenen, vervalt. Behandeling van klachten vindt in overleg tussen opdrachtgever en Goedemensen projectprofessionals plaats. Klachten of reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 4 Facturering

4.1 Facturering geschiedt op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren. Hiervan wordt afgeweken indien de opdracht op basis van een vaste aanneemsom is overeengekomen.

4.2 De door Goedemensen projectprofessionals periodiek in te dienen facturen worden samengesteld aan de hand van de door opdrachtgever c.q. diens personeelsleden voor akkoord getekende urenverantwoordingsstaten en/of voortgangsrapportages.

4.3 Overwerkuren worden volgens bijzonder tarief aan opdrachtgever doorberekend volgens de tussen Goedemensen projectprofessionals en het ingezette personeelslid overeengekomen overwerkregeling of indien dat uitdrukkelijk is afgesproken volgens de bij opdrachtgever geldende overwerkregeling.

4.4 Niet per opdrachtbevestiging gespecificeerde onkosten, door een personeelslid van Goedemensen projectprofessionals gemaakt in het kader van de uitvoering van het project, worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5 Betaling

5.1 De betalingstermijn van door Goedemensen projectprofessionals verzonden facturen bedraagt éénentwintig (21) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is en zonder recht op verrekening van opdrachtgever.

5.2 Indien opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Goedemensen projectprofessionals een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de verschuldigde hoofdsom (incl. BTW) per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente, onverminderd de verplichting van opdrachtgever aan Goede- mensen projectprofessionals de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover ze dit bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De partij die ingevolge de navolgende leden de verantwoordelijkheid draagt voor het project, aanvaardt daarmee tevens de aansprakelijkheid voor schade die geleden wordt als gevolg van nalatigheid of tekortkomingen van het ingezette personeel ten behoeve van het project. Goedemensen projectprofessionals is in beginsel projectverantwoordelijk. Goedemensen projectprofessionals is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor schade die deze lijdt als gevolg van nalatigheid of tekortkomingen van door Goedemensen projectprofessionals ingezet en onder Goedemensen projectprofessionals leiding en toezicht werkzaam personeel, begaan bij of in de uitvoering van de opdracht, indien en voor zover deze nalatigheid of tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale oplettendheid en bij normale wijze van uitvoering vermeden hadden kunnen en moeten worden en rekening houdend met de voor de aard van de werkzaamheden geldende foutmarge.

6.2 De door Goedemensen projectprofessionals te vergoede schade zoals in artikel 6.1 beschreven, zal nimmer het door Goedemensen projectprofessionals terzake van het project of deelproject gefactureerde bedrag overschrijden, en maximaal € 45.000, kunnen bedragen.

6.3 Opdrachtgever is verplicht om Goedemensen projectprofessionals alle medewerking te verlenen om de overeengekomen opdracht uit te voeren en het project tot stand te brengen. Dit omvat tevens het uitvoeren van noodzakelijke verbeteringen en het herstel van fouten in het verrichte werk voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Bij gebreke van deze medewerking zal Goedemensen projectprofessionals van de verplichtingen in deze overeenkomst ontslagen zijn.

6.4 Opdrachtgever vrijwaart Goedemensen projectprofessionals voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 7 Tussentijdse wijziging en opzegging

7.1 Wijziging, uitbreiding of inkrimping van de opdracht komt niet tot stand, tenzij Goedemensen projectprofessionals deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd. Opzegging door opdrachtgever is te allen tijde mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het is beide partijen toegestaan de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen, indien één der partijen in staat van faillissement is komen te verkeren of aan deze partij surséance van betaling is verleend.

7.2 In het geval van artikel 7.1. vindt afrekening plaats op basis van de stand van het project en de gemaakte kosten.

7.3 Goedemensen projectprofessionals is gerechtigd tussentijds in het tarief één of meer van onderstaande kostenverhogingen geheel of evenredig te verwerken:

  • Wijziging, als gevolg van een overheidsmaat regel of ander verbindend voorschrift, van de beloning of arbeidsvoorwaarden van het ingezette personeel;
  • Wijziging van sociale lasten of premies, wijziging van de fiscale wetgeving, invoering bij algemeen verbindend voorschrift van nieuwe lasten of premies, of wijziging van het werkgeversaandeel daarin.

Artikel 8 Vervanging personeel

8.1 In geval van ziekte korter dan acht (8) weken van ten behoeve van een project of interim opdracht ingezet personeel is Goedemensen projectprofessionals niet gehouden voor onmiddellijke vervanging van dat personeel zorg te dragen.

8.2 In geval van ziekte langer dan acht (8) weken treden Goedemensen projectprofessionals en opdrachtgever met elkaar in overleg over de vervanging van het ingezette personeel; op Goedemensen projectprofessionals rust hiertoe een inspanningsverplichting.

8.3 In geval van tussentijdse uitdiensttreding, schorsing, opzegging, ontslag of een andere vorm van verhindering van ten be- hoeve van een project of interim opdracht ingezet personeel rust op Goedemensen projectprofessionals eveneens een inspanningsverplichting om in overleg met opdrachtgever ten spoedigste een adequate oplossing te vinden.

Artikel 9

Loon ingezet personeel Goede- mensen projectprofessionals staat in voor betaling van het loon van het voor de uit- voering van een project of interim opdracht ingezet personeel.

Artikel 10 Overnemen van personeel

10.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan om personeel van Goedemensen projectprofessionals gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende twaalf (12) maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden van beëindiging, zonder schriftelijke toestemming van Goedemensen projectprofessionals of anders dan in het kader van een schriftelijke overeenkomst met Goedemensen projectprofessionals in dienst te nemen of op enige andere vergelijkbare wijze, al of niet via derden, in te zetten. Opdrachtgever staat ervoor in dat de aan opdrachtgever gelinieerde bedrijven het bepaalde in dit artikel eveneens in acht zullen nemen.

10.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 10.1 verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete ter hoogte van € 30.000,-, vermeerderd met € 500,- per dag of onderdeel daarvan dat de overtreding voortduurt. De boete laat onverlet de overige rechten van Goedemensen projectprofessionals, waaronder haar recht op volledige schadevergoeding, waarbij de verbeurde boetes niet in mindering zullen strekken op de te vergoeden schade.

Artikel 11 Rechtskeuze, forumkeuze

11.1 De overeenkomst alsmede de aanvraag en de offerte die daaraan ten grondslag liggen, worden volledig beheerst door Nederlands recht.

Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot over- eenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Uitsluitend de burgerlijke rechter in Amsterdam is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.