Begeleiden van inkoop- en contractmanagementtrajecten

Een goede voorbereiding is het halve werk. Wij leggen de focus op de voorbereidingsfase. Waarbij het doel is een succesvol inkooptraject te realiseren. En belangrijker nog, de basis te leggen voor een succesvolle uitvoering tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Door in de voorbereiding van inkooptrajecten te focussen op de samenwerking en leveranciers te selecteren op basis van kennis en kunde. Met deze aanpak vermindert Goedemensen uw risico’s op meerwerk, vertraging en budgetoverschrijding. Door écht samen te werken met uw interne stakeholders en de leveranciers komen we tot gedragen oplossingen. Met Goedemensen geen verrassingen, maar beheersbare inkopen met eenvoudige oplossingen voor complexe problemen.

  • Écht samenwerken. Wij selecteren de leverancier die op basis van verifieerbare informatie aantoont uw projectdoelstellingen te realiseren en zich als samenwerkingspartner gedraagt.
  • Kansen- en risicomanagement komt samen met de markt tot stand.
  • Integrale uitvoer van inkoop- en contractmanagementtaken.


Onze aanpak

Stap 1. Selectie projectteam
In de eerste stap definiëren wij het projectteam. De professionals selecteren wij op basis van geschiktheid en specifieke branche ervaring. Het team bestaat uit: 1) senior inkoopadviseur, uw eerste aanspreekpunt en coördinator project. 2) samenwerking inkoop- en contractmanagement- en aanbestedingsprofessionals 3) procesbegeleider voor het bewaken van kwaliteit, efficiëntie en transparantie van het proces.

Stap 2: Transparante resultaten
In een startbijeenkomst leggen we gezamenlijk de resultaten vast voor het project (scope, doelstellingen en randvoorwaarden). Waar wilt u naar toe als organisatie? Hoe draagt het traject daar aan bij? Het projectplan leggen we schriftelijk vast: resultaten, verantwoordelijkheden en planning. Ook maken we samen communicatieafspraken. We bepalen welke stakeholders we wanneer betrekken om te komen tot een door de organisatie gedragen resultaten.

Stap 3: Eisen en wensen
Verzamelen en analyseren van de interne informatie om te komen tot een functioneel kader van eisen en wensen. Gezamenlijk met onze opdrachtgever bepalen we de wat. Zo geven we de markt de ruimte om mee te denken over de hoe.

Stap 4: Inkoopstrategie
We bepalen de inkoopstrategie op basis van de marktomstandigheden plus uw eisen en wensen. De inkoopstrategie om de juiste samenwerkingspartner te selecteren. Met als doel: uw beoogd resultaat binnen tijd, kwaliteit en budget te realiseren. Ten slotte communiceren wij de gekozen inkoopstrategie met alle vastgestelde stakeholders.

Stap 5: Markt verkennen & gezamenlijke risico-inventarisatie
Met de Goedemensen- voorbereidingsmethodiek identificeren wij samen met de markt de kansen & risico’s. Wij delen de opdrachtgeversrisico’s. En vragen de markt proactief mee te denken over het mitigeren van deze risico’s buiten de eigen invloedsfeer. De eerste stap van Goedemensen is om te komen tot een door de markt gedragen risicomanagement.

Stap 6: Selecteren leverancier
Goedemensen verwerkt de bevindingen uit de marktverkenning en de gezamenlijke risico-inventarisatie in de aanbestedings- inkoopdocumenten en contractstukken. We stellen de selectiecriteria zo op dat ze de meeste waarde toe voegen aan uw organisatiedoelstellingen. En het gewenste gedrag laten zien als samenwerkingspartner. We mobiliseren de expertise in de markt om te komen tot haalbare plannen binnen het door u taakstellende budget.

Stap 7: Concretiseren
Wij zetten in onze inkooptrajecten altijd een concretiseringsfase (2-6 weken) in om eerst na te denken en dan te doen. Het opstellen van een concreet plan van aanpak draagt bij aan een soepele uitvoeringsfase. Gezamenlijk worden doelen, kansen en risico’s geverifieerd en in detail uitgewerkt. We bepalen hoe de resultaten inzichtelijk worden gemaakt. Wat gaan we meten? Hoe draagt dat bij aan de gewenste resultaten en het gewenste gedrag als samenwerkingspartner? Met de leverancier zetten we een systeem op voor leveranciersevaluaties en prestatiesverbeteringen. Als alle afspraken voldoende concreet zijn brengen we het contract tot uitvoering. De fase sluiten we af door over te gaan tot definitieve gunning en met alle relevante stakeholders over het nieuwe contract te communiceren.

Stap 8: Contract en leverancier managen
Goedemensen helpt u graag de resultaten uit het contract te managen en de waarde te behouden. Wij bieden u aan het contract gedurende de looptijd voor u te beheersen. We coachen leveranciers op het gewenste gedrag als samenwerkingspartner om uw resultaten binnen tijd, kwaliteit en budget te realiseren. Beheerst u het contract zelf? Het projectteam van Goedemensen levert ter afronding en overdracht een eindrapportage op voor de vastgestelde stakeholders. Het rapport beschrijft de gerealiseerde doelstellingen, de borging van het contract in uw organisatie en de mijlpalen een aandachtspunten. Ten slotte brengen we de klanttevredenheid in kaart.